Katanyudemy

katanyudemy
KKU Production House

มข.ผุด KKU Production House ผลิตสื่อเรียนออนไลน์เต็มรูปแบบ ช่วย น.ศ.พร้อมทำงานหลังจบ

#KatanyuUpdate รศ.นพ.ชาญชัย พานทองวิริยะกุล อธิการบดีมหาวิทยาลัยขอนแก่น (มข.) กล่าวในพิธีเปิด KKU Production House ว่า Production house เป็นหนึ่งในกลไกของการขับเคลื่อนให้เกิด Education Transformation คือจะเป็นส่วนที่จะสนับสนุนและรองรับการเปลี่ยนแปลงของการพัฒนาสื่อการเรียนรู้ ซึ่งต้องเป็นสื่อที่มีคุณภาพและตอบสนองต่อ Learning Style ของผู้เรียนที่มีความหลากหลายมากยิ่งขึ้น ไม่เพียงแต่ผู้ที่จบชั้น ม.6 เท่านั้นที่เป็นผู้เรียน หากแต่ขยายขอบเขตช่วงอายุอย่างไม่จำกัด Production house ที่ มข.สนับสนุนและผลักดันให้เกิดขึ้นนี้หวังให้เป็นจุดเริ่มต้นของการเปลี่ยนแปลงที่อาจารย์และนักศึกษาสามารถมาใช้เพื่อผลิตสื่อการเรียนรู้และสร้างประสบการณ์ในการเรียนรู้ผ่านสื่อใหม่ ๆ ได้

🎥. ซึ่งเป้าหมายสูงสุดของ Production house เป็นการสร้างแรงกระเพื่อมในการจัดการเรียนรู้แนวใหม่ ที่อนุญาตให้ผู้เรียนเรียนรู้ได้ตลอดเวลาตามความสนใจและอนุญาตให้ผู้สอนจัดการสอนได้ตามความเชี่ยวชาญของตนเองผ่านสื่อและเทคโนโลยีใหม่ “KKU Production House” จึงเป็นการสนับสนุนและอำนวยความสะดวกในการผลิตและพัฒนาสื่อการเรียนรู้ที่มีคุณภาพและตอบสนองต่อ Learning Style ของผู้เรียนในยุคปัจจุบัน.

🗣 ผศ.ดร.เด่นพงษ์ สุดภักดี รองอธิการบดีฝ่ายดิจิทัล มข.เผยว่า รูปแบบการศึกษาในปัจจุบันเปลี่ยนแปลงไปตามความก้าวหน้าทางด้านเทคโนโลยีสารสนเทศจากเดิมที่จัดการเรียนในห้องเรียนเป็นหลัก ได้ปรับเปลี่ยนรูปแบบเป็นแบบผสมการเรียนออนไซต์ร่วมกับการเรียนออนไลน์และนำระบบการจัดการเรียนการสอนด้วยแพลตฟอร์มต่าง ๆ ซึ่งมีแพลตฟอร์มให้บริการแก่สถานศึกษา ทั้งในรูปแบบฟรีและจัดเก็บค่าบริการรวมถึง แพลตฟอร์มที่สถานศึกษาได้พัฒนาขึ้นมาเพื่อให้บริการแก่อาจารย์ บุคลากร และนักศึกษาของสถานศึกษา มข.จึงได้กำหนดการจัดตั้ง KKU Production House ในแผนยุทธศาสตร์การบริหาร มข.พ.ศ.2563-2566 .

🏫 โดยมีศูนย์นวัตกรรมการเรียนการสอนฝ่ายดิจิทัลเป็นหน่วยงานที่ดูแลในการจัดทำสถานที่ให้บริการผลิตสื่อการเรียนการสอนให้แก่อาจารย์และนักศึกษา 3 รูปแบบ คือ Self-Service Studio, Mini Studio และ Main Studio พร้อมทั้งจัดหาทรัพยากรในด้านต่าง ๆ เพื่อสนับสนุนการผลิตสื่อการเรียนออนไลน์

😽. ผศ.ดร.อนุชา โสมาบุตร รักษาการผู้อำนวยการศูนย์นวัตกรรมการเรียนการสอน มข.เผยว่า กลุ่มเป้าหมายกลุ่มแรกคืออาจารย์และบุคลากร มข.ที่ต้องการทำเนื้อหาให้เข้ากับ Learning Style ของผู้เรียน ไม่ใช่แค่การผลิตสื่อวิดีโอเท่านั้น KKU Production House ให้บริการทั้งสื่อ Interactive Content ไม่ว่าจะเป็น E-book หรือ Interactive Book รวมถึง Interactive Video ในรูปแบบต่าง ๆ ก็ทำได้ 🎥.

📣 ที่มา : มติชน .

#มหาวิทยาลัยขอนแก่น#มข#KKU#KKUProductionHouse#EducationTransformation#การพัฒนาสื่อการเรียนรู้#LearningStyle#อาจารย์#นักศึกษา#ผลิตสื่อการเรียนรู้#การเรียนรู้ผ่านสื่อใหม่#การผลิตสื่อวิดีโอ#InteractiveContent#Ebook#InteractiveBook#InteractiveVideo#นักเรียน#มัธยมศึกษาตอนต้น#มัธยมศึกษาตอนปลาย#การศึกษา#Education#KatanyuUpdate#ข่าวสาร#ข่าวสารการศึกษา#เตรียมสอบเข้ามหาวิทยาลัย#Katanyudemy#กตัญญูเดมี่#กตัญญู#พัฒนาการศึกษาไทย.

👇
👇
👇

📣 ไม่อยากพลาดข่าวสารด้านการศึกษาดี ๆ จากทุกมุมโลก อย่าลืมติดตาม Katanyudemy กันนะคะ 🧐. ☎️ ติดต่อลงข่าวและประชาสัมพันธ์เรื่องราวและข่าวสารด้านการศึกษากับ Katanyudemy สามารถ inbox เข้ามาที่เพจได้เลยค่ะ 📙

บทความความอื่นๆเพิ่มเติมคลิก