Katanyudemy

katanyudemy
GAT-PAT

“ศธ.-สธ.-มท.-อว.” เคาะแล้ว นร.ติดโควิด-เสี่ยงสูง เข้าสอบ GAT-PAT ได้ มอบจว.ประสานจัดสถานที่รองรับ 

#KTDUpdate กระทรวงศึกษาธิการ กระทรวงสาธารณสุข กระทรวงมหาดไทย และกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ได้จัดประชุมเตรียมการแนวทางการสอบ GAT-PAT และวิชาสามัญของนักเรียนที่อยู่ระหว่างการรักษาอาการของโรคโควิด-19 ให้ได้เข้าสอบ 📝

โดยน.ส.ตรีนุช เทียนทอง รมว.ศึกษาธิการ กล่าวว่า ตลอดระยะเวลา 2 ปีกว่าที่ผ่านมา ประเทศไทยรวมทั้งทั่วโลกต้องเผชิญกับการแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 ซึ่งทุกคนมีความกังวลเพราะต้องปรับเปลี่ยนการใช้ชีวิต ทุกหน่วยงานที่รับผิดชอบด้านการศึกษา จึงมีการบูรณาการการทำงานร่วมกันทุกมิติและมีความเป็นห่วงนักเรียนนักศึกษา
🤓 โดยพยายามหาแนวทาง มาตรการการดำเนินการเพื่อให้เด็กนักเรียนไม่ขาดกระบวนการเรียนรู้และโอกาส โดยในช่วงนี้เป็นช่วงของการที่จะสอบของนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลายเพื่อเข้าศึกษาต่อในระดับอุดมศึกษา โดยมีการประชุมเพื่อเตรียมการและหาแนวทางร่วมกันเพื่อให้นักเรียนได้เข้าสอบ ไม่เสียสิทธิ์ ไม่ว่าจะเสี่ยงสูงหรืออยู่ระหว่างการรักษาอาการของโรคโควิด 19 โดยที่สามารถมาสอบได้และได้รับการยินยอมจากแพทย์ เพราะเราเห็นร่วมกันว่าอนาคตและความมุ่งมั่น มุ่งหวังของนักเรียนในการร่วมสร้างโอกาสเป็นสิ่งสำคัญ จึงได้จับมือเริ่มต้นการดำเนินการนี้เพื่อนักเรียนและลูกหลานของท่านทุกคน 🤝

🤓 ดร.สุภัทร จำปาทอง ปลัดกระทรวงศึกษาธิการ (ศธ.) กล่าวว่า ศธ. ได้ดำเนินงานโดยประสานความร่วมมือเพื่อแก้ไขปัญหาเรื่องของการจัดการเรียนการสอนในช่วงสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า
2019 หรือ โควิด 19 กับกระทรวงสาธารณสุข และกระทรวงมหาดไทยมาโดยตลอด เพื่อทำให้การเรียนรู้ของนักเรียนไม่หยุดนิ่ง การเรียนต้องเดินหน้าและพัฒนาอย่างต่อเนื่อง เพื่อให้นักเรียนได้รับการศึกษาอย่างมี
ประสิทธิภาพแม้ว่าจะอยู่ในสถานการณ์ใด ๆ ก็ตาม
และในโอกาสนี้ได้ร่วมกับกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม โดยที่ประชุมอธิการบดีแห่งประเทศไทย (ทปอ.) เพื่อช่วยให้นักเรียนทุกคนมีโอกาสได้เข้าสอบแม้จะติดเชื้อโควิด-19 ถือได้ว่าเป็นความร่วมมือกันทั้ง 4 กระทรวงเพื่อให้นักเรียนทุกคนได้รับโอกาสที่เท่าเทียมกัน ดังเช่นทุกภารกิจที่ผ่านมาของ ศบค.ศธ.

📣 ด้านผู้แทน ทปอ. กล่าวว่า ปฏิทินการสอบ GAT/PAT และวิชาสามัญ ปีการศึกษา 2565 กำหนดสอบ GATPAT ในระหว่างวันที่ 12-15 มีนาคม 2565 ประกาศผลสอบวันที่ 18 เมษายน 2565
📝 และสอบวิชาสามัญ ในระหว่างวันที่ 19-20 มีนาคม 2565 ประกาศผลสอบวันที่ 20 เมษายน 2565

โดยมีจำนวนผู้สมัคร GAT/PAT และวิชาสามัญ รวมทั้งสิ้น 183,228 คน แบ่งเป็นการสอบ GAT-PAT จำนวน 177,853 คนและสอบวิชาสามัญจำนวน 155,282 คน โดย 5 วิชาที่มีผู้สมัครสูงสุด ได้แก่
✏️ 1. วิชา GAT ความถนัดทั่วไป จำนวน 173,125 คน
✏️ 2. วิชาสามัญ ภาษาอังกฤษ จำนวน 149,712 คน
✏️ 3. วิชาสามัญ ภาษาไทย จำนวน 139,711 คน
✏️ 4. วิชาสามัญ สังคมศึกษา จำนวน 137,372 คน
✏️ และ 5. วิชา PAT 1 ความถนัดทางคณิตศาสตร์ จำนวน 121,055 คน

📣 จากสถิติการสมัครในปีนี้ พบว่าวิชาที่มีผู้สมัครมากสุดคือ GAT ความถนัดทั่วไป มีผู้สมัครทั้งหมด 173,125 คน เมื่อเทียบยอดการสมัคร GAT-PAT ในปีก่อน ๆ พบว่ามีจำนวนลดลงจำนวนมากตามคาด เนื่องจากการปรับปรุง
กระบวนการรับสมัครให้สามารถสมัครหลังทราบผลการคัดเลือกรอบ portfolio จึงทำให้นักเรียนกว่า 80,000 คนไม่ต้องเสียค่าใช้จ่ายในการสมัครสอบเผื่อไว้ก่อน

📍 นอกจากนี้ยังปรับปรุงการเลือกสนามสอบให้ผู้สมัครเลือกสนามสอบเองตามลำดับความต้องการ 5 ลำดับ ผลการจัดสนามสอบ 97.2% ได้สนามสอบลำดับ 1 ที่เลือกไว้ 2.4% ได้สนามสอบลำดับที่ 2-5 ที่เลือกไว้ 0.4% ได้สนามสอบที่ไม่ได้เลือกไว้ และมีสนามสอบทั้งหมด 213 สนามสอบทั่วประเทศ

😷 ในการจัดห้องสอบสำหรับผู้ติดเชื้อที่ทีอาการเล็กน้อย หรือไม่มีอาการ หรือมีความเสี่ยงสูงตามที่กำหนดในที่ประชุม ศบค. ครั้งที่ 4/2565 วันที่ 23 ก.พ. 2565 ให้เข้าสอบในสนามที่มีการกำหนดเพิ่มขึ้นเป็นการเฉพาะ ไม่สามารถเลือกสนามสอบได้เอง
ได้แก่ (1) สนามสอบพิเศษจังหวัดจันทบุรี สำหรับนักเรียนในจังหวัดจันทบุรี ที่ดำเนินการโดยคณะกรรมการควบคุมโรคติดต่อจังหวัดจันทบุรีร่วมกับศูนย์สอบมหาวิทยาลัยบูรพาและสนามสอบพิเศษมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์รังสิต ที่ดำเนินการโดยมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
📍 ซึ่งผู้ประสงค์จะเข้าสอบให้ลงทะเบียนล่วงหน้าไม่น้อยกว่า 24 ชั่วโมงก่อนการสอบ และสามารถเข้าพักในศูนย์สอบพิเศษจนกว่าจะสอบเสร็จสิ้นทุกวิชา โดยต้องปฏิบัติตามมาตรการสาธารณสุขอย่างเคร่งครัด เช่นการเดินทางมายังสนามสอบฯ ด้วยรถยนต์ส่วนตัว รถยนต์ที่จัดให้เป็นการเฉพาะจากหน่วยบริการสาธารณสุข หรือจากสนามสอบจัดให้เท่านั้น 🚗

🤓 ด้าน ดร.อัมพร พินะสา เลขาธิการ กพฐ. กล่าวว่า สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ได้มีการเปลี่ยนแปลงปฏิทินการรับนักเรียน ปีการศึกษา 2565 เฉพาะในส่วนของนักเรียนความสามารถพิเศษ และในส่วนของโรงเรียนที่จัดห้องเรียนพิเศษ เพื่อให้โรงเรียนสามารถเป็นสถานที่จัดสอบรายการต่าง ๆ และได้ขอให้โรงเรียนให้ความร่วมมือกับทุกหน่วยงานในการเป็นสถานที่จัดสอบตามรายการและวันดังกล่าว โดยให้คำนึงถึงความปลอดภัยในช่วงสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 ด้วย

😷 และสำหรับนักเรียนที่กำลังอยู่ในระหว่างการรักษาอาการป่วยนั้น จัดห้องสอบให้เป็นการเฉพาะ ตามคำแนะนำของแพทย์อย่างเคร่งครัดและสร้างความมั่นใจและปลอดภัย ไม่เป็นสถานที่แพร่เชื้อ รวมทั้งต้องเน้นย้ำให้นักเรียนที่ป่วยเดินทางด้วยรถยนต์ส่วนตัว หรือรถยนต์ที่จัดให้เป็นการเฉพาะจากหน่วยบริการสาธารณสุขหรือจากสนามสอบจัดให้เช่นกัน
📍 เพราะการดำเนินการในครั้งนี้ เพื่อให้นักเรียนได้ใช้สิทธิในการสอบเพื่อการศึกษาต่ออย่างไม่มีอุปสรรคใด ๆ ซึ่งก่อนวันสอบนั้นต้องมีการรายงานรายชื่อ จำนวน และสถานที่พักรักษาตัวให้กับสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาที่มีสถานศึกษาเป็นสนามสอบได้ทราบก่อน เพื่ออำนวยความสะดวกในการเข้าสอบ

🤓 จะเห็นได้ว่า เราสามารถอยู่ร่วมกับโควิด-19 ได้ หากปฏิบัติตามมาตรการป้องกันอย่างเคร่งครัด พร้อมทั้งมีแผนเผชิญเหตุรองรับ

🧑‍⚕️ นพ.สราวุฒิ บุญสุข รองอธิบดีกรมอนามัย กล่าวว่า การจัดการสอบให้ปฏิบัติตามมติของ ศบค วันที่ 23กุมภาพันธ์2565 ชึ่งประกอบด้วย มาตรการ ด้านสถานที่สอบ ประสานหน่วยบริการสาธารณสุขตามระบบ
อนามัยโรงเรียนในการคัดกรองและให้คำแนะนำด้านสาธารณสุขเพื่อความปลอดภัยขั้นสูงสุด
📝 จัดให้มีพื้นที่แยกสำหรับจัดการสอบเป็นสัดส่วนแยกกลุ่มผู้สัมผัสเสี่ยงสูง กลุ่มผู้ติดเชื้อ เน้นการระบายอากาศที่ดี
📝 จัดที่นั่งสอบห่างกันไม่น้อยกว่า2เมตร
😷 ด้านผู้เข้าสอบ เป็นผู้ติดเชื้อที่ไม่มีอาการหรือมีอาการเล็กน้อย หรือผู้สัมผัสเสี่ยงสูง ต้องสวมหน้ากากอนามัยตลอดเวลา ล้างมือก่อนและหลังการเข้าสอบ งดการพูดคุย เว้นระยะห่าง
🚗 การเดินทางไปสนามสอบควรใช้รถส่วนตัวหรือประสานหน่วยสถานที่สอบ หน่วยบริการสาธาณสุขกรณีไม่มีรถส่วนตัว
📣 ด้านผู้คุมสอบ ปฏิบัติการคุมสอบตามมาตรฐานการป้องกันการติดเชื้อสำหรับบุคลากรด้านสาธารณสุข เช่น ใส่หน้ากากอนามัย ใช้เวลาในการคุมสอบในห้องสอบให้น้อยที่สุด รวมถึงการวางแผนจัดการสอบให้เหมาะสม

📣 สนับสนุนให้ผู้ว่าราชการจังหวัด ในนามคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัด ร่วมกับสำนักงานสาธารณสุขจังหวัด ศูนย์อนามัย ศึกษาธิการจังหวัด ทปอ. จังหวัดดำเนินการจัดการสอบให้เป็นไปตามมาตรการ รวมไปถึงการใช้พื้นที่ แยกกัก ชุมชน CI. Hospitel ในการสนับสนุนการสอบ การจัดที่พัก การรับส่งผู้ติดเชื้อ

📣 และในส่วนกทม.และปริมณฑลได้ร่วมกับมูลนิธิโรงพยาบาลราชวิถี ในการจัด TAXI ฉุกเฉินให้บริการรับ-ส่งผู้ติดเชื้อ

📣 ส่วนในต่างจังหวัดให้พิจารณาให้ คกก. โรคติดต่อจังหวัดดำเนินการร่วมกับผู้จัดสอบในพื้นที่ต่อไป

📍 ทั้งนี้ จากการประชุมดังกล่าวมีข้อสรุปร่วมกันว่า ได้ร่วมกันวางแผนและกำหนดแนวทางการเตรียมความพร้อมเพิ่มเติมเพื่ออำนวยความสะดวกสำหรับนักเรียนที่ติดเชื้อและผู้มีความเสี่ยงสูงในการเข้าสอบคัดเลือกระบบ
TCAS โดยเห็นควรส่งข้อมูลมาตรการการจัดสอบ GAT- PAT และวิชาสามัญ สำหรับผู้ติดชื้อให้ทุกจังหวัดพิจารณา
โดยให้ผู้ว่าราชการจังหวัดในฐานะประธานคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดประสานหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง สาธารณสุข ศึกษาธิการ ทปอ.พื้นที่ อำนวยความสะดวกในการจัด สถานที่สอบ อาจใช้ CI หรือสถานที่ที่เหมาะสม เพื่อขยายศูนย์สอบทั้ง 6 ศูนย์ และให้นักเรียนที่ติดเชื้อประสงค์สอบประสานลงทะเบียนศูนย์สอบได้ระหว่างก่อนการสอบ
📣 และให้ คกก. พิจารณาการดูแลที่พักการเดินทางให้เหมาะสมปลอดภัย และระหว่างนี้ ผู้ปกครอง นักเรียน ดูแลสุขภาพโดยยกระดับมาตรการส่วนบุคคลขั้นสูงสุด เพื่อลดการติดเชื้อ

📣 ที่มา : สยามรัฐ

#สอบGATPAT#GATPAT#แนวทางการดำเนินการสอบGATPAT#การดูแลนักเรียนในช่วงสอบGATPAT#ตารางสอบGATPAT#สนามสอบGATPAT#การเข้าสอบคัดเลือกระบบTCAS#นักเรียนติดโควิด#นักเรียน#นักศึกษา#เยาวชน#Education#KTDUpdate#ข่าวสาร#ข่าวการศึกษา#เตรียมสอบเข้ามหาวิทยาลัย#Katanyudemy#กตัญญูเดมี่#กตัญญู#พัฒนาการศึกษาไทย

👇
👇
👇
📣 ไม่อยากพลาดข่าวสารด้านการศึกษาดี ๆ จากทุกมุมโลก อย่าลืมติดตาม Katanyudemy กันนะคะ 🧐

☎️ ติดต่อลงข่าวและประชาสัมพันธ์เรื่องราวและข่าวสารด้านการศึกษากับ Katanyudemy สามารถ inbox เข้ามาที่เพจได้เลยค่ะ 🥰

อ่านบทความอื่นๆเพิ่มเติมคลิก