Katanyudemy

katanyudemy

เกี่ยวกับเรา

เรามีทีมงานมืออาชีพ

   โครงการกตัญญูเดมี่ (Katanyudemy) เป็นโครงการพัฒนาการศึกษาเยาวชนไทยทุกคนทั่วประเทศ มีวัตถุประสงค์เพื่อเผยแพร่ความรู้ ทบทวนเนื้อหาต่าง ๆ

   ให้แก่ผู้เรียนในระดับประถมศึกษาปีที่ 1 ถึงระดับมัธยมศึกษาปีที่ 6 โดยมีเนื้อหาสาระ ความรู้และการติวออนไลน์ฟรี โดยติวเตอร์คุณภาพของเมืองไทย ซึ่งไม่เสียค่าใช้จ่ายใด ๆ ทั้งสิ้น

เรามีวิทยากรที่มีความสามารถ

   โครงการฯ ได้เล็งเห็นถึงความสำคัญของการพัฒนาการศึกษา ทั้งนี้การเรียนแบบออนดีมานด์ มีข้อดี คือ วิทยากรจะบันทึกการสอนแล้วเผยแพร่ให้ผู้เรียนสามารถเข้าถึงได้ตลอดเวลา 

   ไม่มีข้อจำกัดด้านเวลา สถานที่ ตลอดจนค่าใช้จ่ายในการเดินทาง ทั้งยังสามารถเรียนซ้ำได้ไม่จำกัด นอกจากนี้ ยังมีเนื้อหาสาระมากมายที่เกี่ยวข้องกับวงการการศึกษาทั่วโลก เพื่อเป็นการเพิ่มพูนทักษะ ความรู้ พัฒนาศักยภาพให้กับผู้เรียนทุกระดับชั้น
kid student katanyudemy

ภายใต้ปณิธาน “เพื่อตอบแทนคุณแผ่นดิน และผู้มีพระคุณ”

พบกับทีมของเรา

วิทยากรของเรา

เราทำไม่ได้หากขาดพวกเขา

โครงการติว 1


วิชาภาษาไทย, GAT เชื่อมโยง

อ.เกรียงศักดิ์ ไกรโรจน์
รบ. ความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ จุฬาฯ

วิชาคณิตศาสตร์

อ.เอกชัย วิทยถาวรวงศ์
วศ.บ ไฟฟ้า จุฬาฯ
วศ.ม คอมพิวเตอร์ จุฬาฯ

วิชาชีววิทยา

อ.ชนัต อินทะกนก
ค.บ. ชีววิทยา-วิทยาศาสตร์ทั่วไป จุฬาฯ ค.ม. การศึกษาวิทยาศาสตร์ จุฬาฯ


วิชาฟิสิกส์

อ.วิณณวิชญ์ เกษมพรกุลวัฒน์
วศ.บ สาขาวิศวกรรมเครื่องกล มจธ.


วิชาภาษาอังกฤษ

อ.อิทธิ สถิตนาเวศกุล
อบ. จุฬาฯ เอกภาษาอังกฤษ

วิชาเคมี

อ.ยงยุทธ ยืนยาว
วท.บ เคมี ม.เกษตร
วท.ม. เคมีอนินทรีย์ ม.เกษตร

แนะนำ วิทยากร Katanyudemy รุ่น 2

วิชาคณิตศาสตร์

อ.ปิยะพงษ์ รัชทรัพย์เมธาดล
วศ.บ. วิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์ สจล. บธ.ม. บริหารธุรกิจอุตสาหกรรม มจพ

วิชา GAT เชื่อมโยง

อ.รุ่งโรจน์ อังวิทยาธร สถ.บ. สถาปัตยกรรม จุฬาฯ

วิชา เคมี

อ.มงคล ธีรธา​ดา​พงศ์
วท. บ. เคมีวิศวกรรม จุฬา​ฯ

วิชา ภาษาอังกฤษ

อ.วณิชย์ กิจเจริญ
MA in TESOL, University of Westminster, London
Yr 7-9, Marsden High School, Sydney

วิชา สังคมศึกษา

อ.เมืองภูมิ หาญสิริเพชร
ศศบ. ม.ธรรมศาสตร์
น.บ. ม.รามคำแหง
น.ม. ม.หนานจิง

โครงการติว O-NET

O-NET

อาจารย์ดวงพร ข้องเกี่ยวพันธุ์

O-NET

อาจารย์ปุณทิศา กลัดทอง

O-NET

อาจารย์เชี่ยวเวทย์ เจริญพร

เข้าร่วมโครงการ
เพื่อการศึกษากับเรา

kid student katanyudemy