Katanyudemy

katanyudemy
เด็กพิการ

เพิ่มเงินอุดหนุนเด็กพิการรร.เอกชน 118 ล้านบาท พร้อมผลักดันการพัฒนาผู้มีความสามารถพิเศษทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

#KTDUpdate นางสาวตรีนุช เทียนทอง รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ (ศธ.) เผยว่า คณะรัฐมนตรี (ครม.) เห็นชอบเพิ่มเงินอุดหนุนนักเรียนพิการโรงเรียนเอกชนประเภทสามัญศึกษาและอาชีวศึกษา โดยปรับเพิ่มเงินอุดหนุนให้สมทบเงินเดือนครู ผู้ช่วยครู และค่าใช้จ่ายสำหรับนักเรียนพิการประเภทไปกลับ ซึ่งจะช่วยให้สถานศึกษามีค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาสำหรับคนพิการได้อย่างมีประสิทธิภาพ โดยมีจำนวนนักเรียนได้รับการช่วยเหลือ จำนวน 4,762 คน จำแนกเป็นประเภทสามัญ 4,452 คนและประเภทอาชีวศึกษา 310 คน โดยใช้งบประมาณจำนวน 118,739,045 บาท ซึ่งจะมีผลในปีงบประมาณ พ.ศ.2566

ทั้งนี้ อัตราที่ปรับเพิ่มในทุกระดับชั้นประกอบด้วยระดับก่อนประถมศึกษา ระดับประถมศึกษา ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย จนถึงระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) 🎒

สำหรับการเพิ่มเงินอุดหนุนนักเรียนพิการดังกล่าวเป็นนโยบายของนางกนกวรรณ วิลาวัลย์ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการ (รมช.ศธ.) ที่ต้องการเพิ่มโอกาสทางการศึกษาอย่างทั่วถึง 📚

นอกจากนี้ที่ประชุมยังเห็นชอบแผนปฏิบัติการด้านการพัฒนาและส่งเสริมผู้มีความสามารถพิเศษทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีของประเทศ ปี 2564-2580 ตามที่กระทรวงศึกษาธิการ (ศธ.) เสนอ เพื่อผลักดันการดำเนินงานพัฒนาผู้มีความสามารถพิเศษทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีของประเทศในภาพรวมให้เกิดขึ้นอย่างมีเอกภาพและประสิทธิภาพจากกลุ่มมผู้มีความสามารถพิเศษในทุกแขนงของประเทศซึ่งมีจำนวนประมาณร้อยละ 3 ของจำนวนประชากรวัยเรียน โดยแผนปฏิบัติการดังกล่าวนี้จะทำให้เกิดการพัฒนาผู้มีความสามารถพิเศษทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีของประเทศในภาพรวมอย่างเป็นเอกภาพของทุกฝ่ายทีเกี่ยวข้อง 🧪

📣 ที่มา : ไทยโพสต์

#กระทรวงศึกษาธิการ#ศธ#เงินอุดหนุนนักเรียนพิการ#โรงเรียนเอกชนประเภทสามัญศึกษาและอาชีวศึกษา#ก่อนประถมศึกษา#ประถมศึกษา#มัธยมศึกษาตอนต้น#มัธยมศึกษาตอนปลาย#ประกาศนียบัตรวิชาชีพ#ปวช#ผู้มีความสามารถพิเศษทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี#วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี#นักเรียนพิการ#นักเรียน#เยาวชน#โรงเรียนเอกชน#การศึกษา#Education#KTDUpdate#ข่าวสาร#ข่าวสารการศึกษา#เตรียมสอบเข้ามหาวิทยาลัย#Katanyudemy#กตัญญูเดมี่#กตัญญู#พัฒนาการศึกษาไทย .

👇
👇
👇

📣 ไม่อยากพลาดข่าวสารด้านการศึกษาดี ๆ จากทุกมุมโลก อย่าลืมติดตาม Katanyudemy กันนะคะ 🧐. ☎️ ติดต่อลงข่าวและประชาสัมพันธ์เรื่องราวและข่าวสารด้านการศึกษากับ Katanyudemy สามารถ inbox เข้ามาที่เพจได้เลยค่ะ 🥰

อ่านบทความอื่นๆเพิ่มเติมคลิก