Katanyudemy

katanyudemy
อนุรักษ์น้ำโลก

22 มีนาคม ของทุกปีเป็น “วัน อนุรักษ์น้ำโลก”

#KTDToday เพราะน้ำมีความจำเป็นต่อร่างกายมนุษย์ น้ำมีความสำคัญเป็นอย่างมากไม่ว่าจะใช้ในเรื่องการอุปโภคและบริโภค เพียงแค่เราขาดน้ำไปหนึ่งวัน ความกระหายและความทรมานก็บังเกิดขึ้น และทำให้นึกถึงประเทศที่แห้งแล้ง ทำให้ยิ่งคิดว่าหากไม่มีน้ำเพียงวันเดียว เราจะอยู่ได้หรือไม่ ❓ เพียงแค่นี้ก็ยิ่งเห็นความสำคัญของน้ำเข้าไปใหญ่ แต่ยังมีผู้คนมากมายที่ยังคงใช้น้ำแบบไม่กลัวจะหมดไปจากโลกกันเลยทีเดียว
.
ที่มาของวันอนุรักษ์น้ำโลก 💧
เนื่องในวันอนุรักษ์น้ำโลก ประชาชนคนไทยก็หวังที่จะได้เห็นแหล่งน้ำต่าง ๆ ได้รับการปกป้อง ได้เห็นแหล่งน้ำสะอาดอยู่ในทุก ๆ ที่ และได้เห็นความอุดมสมบูรณ์ของแหล่งน้ำที่เต็มไปด้วยอาหาร และสามารถใช้ประโยชน์จากแหล่งน้ำอย่างเต็มที่ แม้ความหวังเหล่านี้จะดูเป็นไปไม่ได้ที่จะสามารถเป็นจริง แต่ถ้าทุกคนมีความหวังและช่วยกันแก้ไขปรับปรุง สิ่งดังกล่าวก็สามารถจะบรรลุผลเกิดขึ้นได้ไม่ยาก
.
ความมั่นคงทางอาหารยังไม่ได้จำกัดแค่ภาคการผลิตจากการเกษตรแต่ยังรวมถึงและยังเป็นสิ่งสำคัญที่สุดคือ อาหารที่มีอยู่ตามธรรมชาติหรือความอุดมสมบูรณ์ทางธรรมชาติ ซึ่งคือความมั่นคงและมั่งคั่งที่แท้จริง
สำหรับประเทศไทย อาหารตามธรรมชาติเหลืออยู่น้อยลงทุกที ทั้งด้วยการเปลี่ยนแปลงการใช้พื้นที่จากแหล่งอาหารหรือพื้นที่เพาะปลูกและป่าไม้กลายเป็นที่ปลูกสร้างหรือพื้นที่เมือง ปัญหาป่าต้นน้ำถูกทำลายและพื้นที่ป่าลดลงก็กำลังเป็นปัญหาที่ทวีความรุนแรงขึ้นอย่างต่อเนื่องแม้จะเป็นสิ่งผิดกฎหมายก็ตาม ปัจจัยเหล่านี้ล้วนส่งผลต่อทั้งแหล่งอาหารและแหล่งน้ำ ซึ่งแหล่งน้ำที่สำคัญ เช่น แม่น้ำ ลำคลอง
.
เพื่อระลึกถึงความสำคัญของน้ำ ซึ่งเป็นความต้องการขั้นพื้นฐานของสิ่งมีชีวิตทุกชนิดในโลก อีกทั้งยังเป็นการกระตุ้นให้เกิดการตื่นตัวในหมู่มวลมนุษยชาติ ในเรื่องการอนุรักษ์น้ำและการพัฒนาแหล่งน้ำ ตลอดจนดำเนินการตามข้อเสนอแนะของที่ประชุมสหประชาชาติปี ที่ว่าด้วยสิ่งแวดล้อมและการพัฒนา จัดโดยองค์การน้ำแห่งสหประชาชาติ ดังนั้นในปี ค.ศ.1992 สมัชชาสหประชาชาติได้ประกาศให้วันที่ 22 มีนาคมของทุกปีเป็น “วันอนุรักษ์น้ำโลก” หรือ “วันน้ำโลก” เนื่องจากองค์การสหประชาชาติได้ตระหนักถึงปัญหาการขาดแคลนน้ำที่ทวีความรุนแรงมากขึ้นและอาจก่อให้เกิดปัญหาการแย่งชิงน้ำขึ้นได้ในอนาคต
.
โดยวันที่ 22 มีนาคมของทุกปีเป็นวัน World Water Day หรือ วันอนุรักษ์น้ำโลก ซึ่งถือเป็นวันสำคัญอีกวันหนึ่งของมวลมนุษยชาติเลยทีเดียว เพราะมนุษย์เราต้องใช้ทรัพยากรนี้ในการดำรงชีวิต ทรัพยากรที่ว่านี้ก็คือ “น้ำ” นั่นเอง วันอนุรักษ์น้ำโลก มีจุดเริ่มต้นจากการประชุมเรื่องสิ่งแวดล้อมและการพัฒนาแห่งสหประชาชาติ ที่เมืองริโอ เดอ จาเนโร ประเทศบราซิลในวันที่ 22 มีนาคมปี 1992 ที่มีเนื้อหาสำคัญโดยตระหนักถึงการใช้ทรัพยากรน้ำของมนุษย์ จึงมีแนวคิดที่จะจัดกิจกรรมที่จะเป็นแผนแม่บทให้ประเทศต่าง ๆ ทั่วโลกได้เฝ้าระวังทรัพยากรน้ำในประเทศนั้น ๆ และในวันนั้นเองสมัชชาทั่วไปแห่งสหประชาชาติก็ได้ออกประกาศให้วันที่ 22 มีนาคมของทุกปีเป็นวัน World Water Day หรือ วันอนุรักษ์น้ำโลก 💧
.
🙂 เพื่อระลึกถึงความสำคัญของน้ำ เพราะน้ำเป็นความต้องการขั้นพื้นฐานของสิ่งมีชีวิตทุกชนิดในโลก อีกทั้งกระตุ้นให้เกิดการตื่นตัวในหมู่มวลมนุษยชาติในเรื่องการอนุรักษ์น้ำ ช่วยกันดูแล บำรุงรักษา การพัฒนาแหล่งน้ำ และจัดการทรัพยากรน้ำจืดอย่างยั่งยืนสำหรับอนาคต จากการที่น้ำจืดของโลกขาดแคลนมากขึ้น
ในปี พ.ศ.2535 สมัชชาสหประชาชาติ ได้ประกาศให้วันที่ 22 มีนาคม ของทุกปีเป็น “วันน้ำของโลก” หรือ “World Day for Water” โดยเริ่มต้นในปี 2536 เป็นปีแรก และชักชวนให้ประเทศต่างรับเป็นวันสิ่งแวดล้อมของชาติ
.
การเรียกร้องให้ประชาคมโลกใช้น้ำอย่างรับผิดชอบ เพื่อให้คนจนและคนรวยได้รับน้ำอย่างเท่าเทียมกัน ในราคาที่หาซื้อได้ และว่าสิ่งท้าทายของมนุษยชาติก็คือ การจัดกิจกรรมเพื่อการอนุรักษ์น้ำ คุณภาพของน้ำ และปริมาณน้ำนอกจากนี้จะต้องมีการสร้างจิตสำนึกให้เกิดขึ้นทั่วโลกว่า น้ำเป็นสิ่งสำคัญและมีบทบาทในการพัฒนาที่ยั่งยืน
📍 ดังนั้นชาวโลกต้องยกระดับความรู้ในเรื่องการหมุนเวียนนำน้ำมาใช้ใหม่ และการเพิ่มสมรรถวิสัยต่อการจัดการทรัพยากรน้ำที่หายากนี้ ซึ่งทั้งหมดนี้จะบรรลุผลได้ด้วยการดึงสติปัญญาของมนุษย์ออกมมาใช้และส่งเสริมวัฒนธรรมการอนุรักษ์น้ำ
.
🤩 ใช้น้ำอย่างประหยัด
การใช้อุปกรณ์ประหยัดน้ำเพื่อลดปริมาณการใช้น้ำ อย่าเปิดน้ำทิ้งโดยเปล่าประโยชน์ ใช้เท่าที่จำเป็น ตรวจสอบท่อน้ำรั่วภายในบ้าน ด้วยการปิดก๊อกน้ำทุกตัว แล้วจดมิเตอร์ก่อนและหลังฉีดก๊อกน้ำ ลดความถี่ในการล้างรถใช้ถังน้ำและฟองน้ำในการล้างรถแทนสายยาง เชื่อไหมว่าสามารถประหยัดน้ำได้ถึง 4 เท่า
.
💧 น้ำจืดที่มีคุณภาพดีจะกลายเป็นทรัพยากรที่ขาดแคลนในอนาคต ผลจากการเปลี่ยนแปลงสภาพอากาศส่งผลให้เกิดความแปรปรวนของฤดูกาล ในบางพื้นที่อาจมีฝนตกหนักและในบางพื้นที่อาจเกิดความแห้งแล้ง การวางแผนเกี่ยวกับการจัดการน้ำในหลายๆพื้นที่อาจไม่เหมือนในอดีต เนื่องจากมีประเด็นการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศเข้ามาเกี่ยวข้อง ดังนั้นการใช้น้ำให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุดจะเป็นทางหนึ่งที่จะทำให้น้ำต้นทุนมีพอเพียงที่จะใช้อย่างยั่งยืน

🚿 (1) การอาบน้ำการใช้ฝักบัวจะสิ้นเปลืองน้ำน้อยที่สุด รูฝักบัวยิ่งเล็กยิ่งประหยัดน้ำและหากใช้อ่างอาบน้ำจะใช้น้ำถึง 110-200 ลิตร

🪒 (2) การโกนหนวด โกนหนวดแล้วใช้กระดาษเช็ดก่อน จึงใช้น้ำจากแก้วมาล้างอีกครั้งล้างมีดโกนหนวดโดยการจุ่มล้างในแก้วจะประหยัดกว่าล้างโดยตรงจากก๊อก

🦷 (3) การแปรงฟัน การใช้น้ำบ้วนปากและแปรงฟันโดยใช้แก้วจะใช้น้ำเพียง 0.5–1 ลิตรการปล่อยให้น้ำไหล จากก๊อกตลอดการแปรงฟันจะใช้น้ำถึง 20–30 ลิตรต่อครั้ง

🚽 (4) การใช้ชักโครก การใช้ชักโครกจะใช้น้ำถึง 8–12 ลิตรต่อครั้ง และโถส้วมแบบตักราดจะสิ้นเปลืองน้ำน้อยกว่าแบบชักโครกหลายเท่า

👕 (5) การซักผ้า ขณะทำการซักผ้าไม่ควรเปิดน้ำทิ้งไว้ตลอดเวลาจะเสียน้ำถึง 9 ลิตรต่อนาที ควรรวบรวมผ้าให้ได้มากพอต่อการซักแต่ละครั้ง ทั้งการซักด้วยมือและเครื่องซักผ้า

🍽 (6) การล้างถ้วยชามภาชนะ ใช้กระดาษเช็ดคราบสกปรกออกก่อนแล้วล้างพร้อมกันในอ่างน้ำ จะช่วยประหยัดเวลาและประหยัดน้ำ และให้ความสะอาดมากกว่าล้างจากก๊อกโดยตรง ซึ่งจะสิ้นเปลืองน้ำ 9 ลิตรต่อนาที

🍎 (7) การล้างผักผลไม้ ใช้ภาชนะรองน้ำเท่าที่จำเป็น ล้างผัก ผลไม้ได้สะอาดและประหยัดกว่าเปิดล้างจากก๊อกโดยตรง ถ้าเป็นภาชนะที่ยกย้ายได้ยังสามารถนำน้ำไปรดต้นไม้ได้ด้วย

🧹(😎 การเช็ดพื้น ควรใช้ภาชนะรองน้ำและซักล้างอุปกรณ์ในภาชนะก่อนที่จะนำไปเช็ดถู จะใช้น้ำน้อยกว่า การใช้สายยางฉีดล้างทำความสะอาดพื้นโดยตรง

🌳 (9) การรดน้ำต้นไม้ ควรใช้ฝักบัวรดน้ำต้นไม้แทนการใช้สายยางต่อจากก๊อกน้ำโดยตรง หากเป็นพื้นที่บริเวณกว้างก็ควรใช้สปริงเกลอร์หรือใช้น้ำที่เหลือจากกิจกรรมอื่นมารดต้นไม้ก็จะช่วยประหยัดน้ำลงได้

🚗 (10) การล้างรถ ควรรองน้ำใส่ภาชนะ เช่น ถังน้ำ แล้วใช้ผ้าหรือเครื่องมือล้างรถจุ่มน้ำลงในถังเพื่อเช็ดทำความสะอาดแทนการใช้สายยางฉีดน้ำโดยตรง ซึ่งจะเสียน้ำเป็นปริมาณมากถึง 150-200 ลิตรต่อครั้ง
.
🥳 หากสามารถปรับเปลี่ยนพฤติกรรมเป็นการใช้น้ำที่ควรใช้จริง อย่างถูกวิธี ไม่เปิดน้ำทิ้งระหว่างการใช้น้ำหรือปล่อยให้น้ำล้น จะสามารถลดการใช้น้ำได้ถึง 20-50 % เลยทีเดียว
.
📣 ข้อมูลจาก : การประปาส่วนส่วนภูมิภาค
.
#22มีนาคม#วันอนุรักษ์น้ำโลก#วันน้ำโลก#WorldWaterDay#น้ำ#ความสำคัญของน้ำ#ประโยชน์ของน้ำ#น้ำสำคัญอย่างไร#วิธีการใช้น้ำอย่างประหยัด#การประหยัดน้ำ#นักเรียน#นักศึกษา#เยาวชน#Education#KTDUToday#วันสำคัญ#วันนี้น่ารู้#TODAY#เตรียมสอบเข้ามหาวิทยาลัย#Katanyudemy#กตัญญูเดมี่#กตัญญู#พัฒนาการศึกษาไทย
.
📣 ไม่อยากพลาดข่าวสารและเรื่องราวน่ารู้ด้านศึกษาดี ๆ จากทุกมุมโลก อย่าลืมติดตาม Katanyudemy กันนะคะ 🧐
.
☎️ ติดต่อลงข่าวและประชาสัมพันธ์เรื่องราวและข่าวสารด้านการศึกษากับ Katanyudemy สามารถ inbox เข้ามาที่เพจได้เลยค่ะ 🥰
.
🙏 สนับสนุนโดย cutepress ORIENTAL PRINCESS และกตัญญู www.katanyu77.com

อ่านบทความอื่นๆเพิ่มเติมคลิก