Katanyudemy

katanyudemy
สอบ

วันนี้ เปิดลงทะเบียนกลุ่มติดโควิด19 เข้าสอบ TCAS65 เช็คเงื่อนไข-ศูนย์สอบ

#KTDUpdate ด้วยอาการโอมิครอนที่ไม่รุนแรงและส่วนใหญ่เป็นกลุ่มอาการสีเขียว โดยเฉพาะในวัยุร่น การสอบ TCAS65 จึงอนุญาตให้นักเรียนที่ติดโควิด19 สามารถเข้าสอบได้ โดยจัดห้องสอบเฉพาะและเปิดลงทะเบียนตั้งแต่ 7 มี.ค. 2565

#ยอดเด็กติดโควิด19เข้าสอบTCAS65
ทปอ.มีการคาดการณ์จากข้อมูลระบาดวิทยา ของเด็กอายุ 18 ปี จะมีการติดเชื้ออยู่ที่ 0.4 % เมื่อนำมาเทียบกับจำนวนผู้เข้าสอบประมาณ 180,000 คน จึงคาดว่าจะมีผู้เข้าสอบที่เป็นผู้โควิด19 ราว 730 ราย ทั่วประเทศ

นพ.สุวรรณชัย วัฒนายิ่งเจริญชัย อธิบดีกรมอนามัย กล่าวว่า เด็ก 0-18 ปี ติดเชื้อสูงขึ้นจากสัปดาห์แรกของเดือนม.ค.สัดส่วนอยู่ที่ 12 % เพิ่มเป็น 20 % ตั้งแต่สัปดาห์สุดท้ายของเดือนม.ค. เป็นต้นมาจนถึงปัจจุบันอาจจะสูงกว่านี้หากละเลยมาตรการป้องกันควบคุมโรค ส่วนเด็กเสียชีวิตมี 4 ราย และมีโรคประจำตัว
“สิ่งสำคัญในเดือนมี.ค. เป็นช่วงการสอบปลายภาค สอบเลื่อนชั้น สอบเข้ามหาวิทยาลัย ดังนั้นต้องมีมาตรการควบคุมป้องกันโรคเข้มข้นในการจัดสอบ ทั้งนักเรียน ผู้คุมสอบ บุคลากรจำเป็นต้องปฏิบัติตามหลัก VUCA คือได้รับวัคซีนตามเกณฑ์ที่กำหนด สวมหน้ากากอนามัยตลอดเวลา เว้นระยะห่าง หมั่นล้างมือเมื่อสัมผัสสิ่งของต่าง ๆ ส่วนสถานที่สอบต้องมีมาตรการ Covid free setting ประเมินตัวเองผ่านแอปพลิเคชั่นต่างๆ หากมีความเสี่ยงให้ตรวจด้วย ATK

#มาตรการจัดสอบTCAS65กลุ่มติดโควิด19
นพ.สราวุฒิ บุญสุข รองอธิบดีกรมอนามัย กล่าวว่า มาตรการการจัดสอบสำหรับผู้ติดโควิด19 ในสถานที่สอบนั้นมีการดำเนินงานดังนี้
📍 1. #การบริการจัดการ เป็นความร่วมมือกันระหว่าง 4 กระทรวง ได้แก่ กระทรวงศึกษาธิการ กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม กระทรวงมหาดไทย และกระทรวงสาธารณสุข รวมถึงเครือข่ายที่เกี่ยวข้อง ซึ่งกระทรวงมหาดไทยโดยผู้ว่าราชการจังหวัด ในฐานะประธานคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดเป็นประธานในการอำนวยการสอบ ร่วมกับสำนักงานสาธารณสุขจังหวัด ศูนย์อนามัย ศึกษาธิการจังหวัด ทปอ.จังหวัดดำเนินการจัดการสอบให้เป็นไปตามมาตรการด้านสาธารณสุขและมาตรการการจัดสอบ โดยให้ตรวจ ATK เมื่อมีอาการหรือมีความเสี่ยงสูง ไม่แนะนำให้ตรวจทุกราย
พร้อมกำหนดให้แต่ละจังหวัดพิจารณาเปิดศูนย์สอบตามความเหมาะสมอย่างน้อย 1 แห่ง อาจพิจารณาใช้พื้นที่แยกกักชุมชน (CI) เพื่อจัดสอบหรือ Hospitel เพื่อจัดที่พัก การจัดระบบให้บริการอาหาร ตามหลักสุขาภิบาลอาหารและหลักโภชนาการ แยกของใช้ เช่น จัดอาหารกล่อง ไม่ใช้ภาชนะร่วมกัน
จัดบริการรถรับ-ส่งสำหรับผู้ติดเชื้อเพื่อเดินทางมาสอบโดยไม่คิดค่าใช้จ่าย ซึ่งในพื้นที่กรุงเทพมหานครและปริมณฑลได้ร่วมกับมูลนิธิโรงพยาบาลราชวิถีจัดบริการรถ TAXI ฉุกเฉิน ในส่วนของต่างจังหวัดได้มอบให้คณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดร่วมกับผู้จัดสอบในต่างจังหวัด พิจารณาการจัดบริการรถ

📍 2. #สถานที่สอบ ประสานหน่วยบริการสาธารณสุขตามระบบอนามัยโรงเรียน ในการคัดกรองและให้คำแนะนำด้านสาธารณสุขเพื่อความปลอดภัยขั้นสูงสุด จัดให้มีพื้นที่แยกสำหรับจัดการสอบเป็นสัดส่วน แยก
กลุ่มผู้สัมผัสเสี่ยงสูงและกลุ่มผู้ติดเชื้อ เน้นให้มีการระบายอากาศที่ดี จัดที่นั่งสอบห่างกันไม่น้อยกว่า 2 เมตร จัดระบบอนามัยสิ่งแวดล้อมให้เป็นไปตามแนวปฏิบัติด้านอนามัยสิ่งแวดล้อมในการป้องกันโรคโควิด-19 ใน
สถานศึกษา เช่น การจัดการขยะติดเชื้อและทำความสะอาดพื้นผิวสัมผัส

📍 3. #ผู้คุมสอบ ปฏิบัติการคุมสอบตามมาตรฐานการป้องกันการติดเชื้อ เช่น สวมหน้ากากอนามัย การล้างมือ การเว้นระยะห่าง ใช้เวลาในการคุมสอบในห้องสอบให้น้อยที่สุด วางแผนจัดการสอบให้เหมาะสม

#ข้อปฏิบัติผู้เข้าสอบ
📍 และ 4. #ผู้เข้าสอบ เป็นผู้ติดเชื้อที่ไม่มีอาการหรืออาการเล็กน้อยหรือผู้สัมผัสเสี่ยงสูง ควรตรวจสอบสถานที่สอบที่กำหนดและลงทะเบียนกับสถานที่สอบเมื่อทราบว่าตนเองติดเชื้อต้องสวมหน้ากากอนามัยตลอดเวลา ล้างมือก่อนและหลังการเข้าสอบ งดการพูดคุย เว้นระยะห่าง
สำหรับการเดินทางไปสนามสอบควรใช้รถยนต์ส่วนตัว ในกรณีไม่มีรถส่วนตัวให้ประสานหน่วยสถานที่สอบหน่วยบริการสาธารณสุข ดังนั้นก่อนการสอบขอให้ทุกคนยกการ์ดสูงสุดป้องกันไม่ให้ติดเชื้อ แต่หากติดเชื้อโควิด-19 ที่ไม่รุนแรงจะได้ไม่เป็นอุปสรรคสำหรับอนาคตทางการศึกษาของนักเรียน

#7สนามสอบพิเศษTCAS65
รศ.ดร.ชาลี เจริญลาภนพรัตน์ ผู้จัดการระบบสอบ TCAS65 ที่ประชุมอธิการบดีแห่งประเทศไทย (ทปอ.) กล่าวว่า ที่ประชุม ทปอ. มีการประชุมเตรียมการจัดสอบแบบสนามพิเศษแยกจากสนามสอบปกติสำหรับคนที่
ไม่ติดเชื้อมีทั้งหมด 213 สนามทั่วประเทศไม่ให้มีการปะปนกัน
ทั้งนี้ ในสนามสอบพิเศษได้ประสานมหาวิทยาลัยแต่ละภูมิภาค
📍 โดยภาคกลาง ประสานมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์รังสิต รองรับได้ 300 คน
📍 ภาคเหนือ มหาวิทยาลัยแม่โจ้
📍 ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ มหาวิทยาลัยขอนแก่น และมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี
📍 ภาคใต้มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ และมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
📍 ส่วนจันทบุรี เป็นจังหวัดพิเศษเฉพาะนักเรียนในจังหวัดจันทบุรี

ซึ่งศูนย์สอบทั้ง 7 แห่งจัดไว้เฉพาะสำหรับผู้สัมผัสเสี่ยงสูงและผู้ติดเชื้อกลุ่มสีเขียว โดยสามารถลงทะเบียนได้ในระบบ mytcas.com หรือ student.mytcas.com ตั้งแต่วันที่ 7 มี.ค.2565 เป็นต้นไป โดยสามารถเลือกสนามสอบได้
ทั้งนี้ กรณีเด็กที่เพิ่งรู้ตัวว่าติดเชื้อในระยะเวลาน้อยกว่า 24 ชั่วโมง ทำให้ลงทะเบียนสนามสอบพิเศษไม่ทัน ก็ถือว่าขาดสอบ ‼️

#ข้อปฏิบัติกลุ่มติดโควิด19สอบTCAS65
เมื่อลงทะเบียนกำหนดรายวิชาที่จะสอบแล้ว สามารถดำเนินการเข้าร่วมกลุ่มไลน์พิเศษเพื่อประสานงานการสอบสำหรับผู้เข้าสอบและสนามสอบ
ในวันสอบขอให้มาสนามสอบด้วยรถส่วนตัวหรือประสานงานสาธารณสุขในพื้นที่ หรือจิตอาสาในชุมชนเพื่อพาผู้สอบมาสนามสอบ

📍 ทั้งนี้ กรณีสนามสอบมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์มีการเปิดที่พักให้ด้วย จะเริ่มดำเนินเข้าพักวันแรก 11 มี.ค.นี้ ส่วนวันสอบ 12-15 มี.ค. และอีกช่วง 19-20 มี.ค. นี้ ขอให้แต่งกายเตรียมตัวสอบเหมือนปกติและขอให้เตรียมสเปรย์แอลกอฮอล์สำหรับฉีดพ่นกระดาษคำตอบมาด้วย โดยสถานที่สอบมีการจัดแยกและปฏิบัติตามมาตรการสาธารณสุข ผู้สอบจะสวมชุด PPE และใช้กล้องวงจรปิดร่วมด้วย.

📣 ที่มา : กรุงเทพธุรกิจ

#ลงทะเบียนนักเรียนกลุ่มติดโควิด19#เข้าสอบTCAS65#เช็คเงื่อนไขการสอบTCAS65#ศูนย์สอบสอบTCAS65#สนามสอบTCAS65#นักเรียน#นักศึกษา#เยาวชน#Education#KTDUpdate#ข่าวสาร#ข่าวสารการศึกษา#เตรียมสอบเข้ามหาวิทยาลัย#Katanyudemy#กตัญญูเดมี่#กตัญญู#พัฒนาการศึกษาไทย

อ่านบทความอื่นๆเพิ่มเติมคลิก