Katanyudemy

katanyudemy
สพฐ.

สพฐ. ประชาสัมพันธ์โครงการจัด ประกวดแข่งขันโครงงานคุณธรรมเฉลิมพระเกียรติ “เยาวชนไทย ทำดี ถวายในหลวง”

👦👧#KatanyuUpdate📣 สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานขอให้สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประชาสัมพันธ์ไปยังโรงเรียนในสังกัดให้นักเรียนที่มีความสนใจส่งผลการดําเนินโครงงานคุณธรรมที่ดําเนินการในปีการศึกษา 2564 และโครงงานคุณธรรมที่ดําเนินการมาแล้วไม่น้อยกว่า 2 เดือน

🖥 โดยกรอกใบสมัครและแบบฟอร์มการดําเนินโครงงานคุณธรรม พร้อมทั้งคัดเลือกโครงงานคุณธรรมเพื่อเป็นตัวแทนของสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาจํานวน 1 โครงงานและกรอกข้อมูลโครงงานคุณธรรมที่ได้รับคัดเลือกใน Google Form ภายในวันที่ 25 กุมภาพันธ์ 2565 . โดยมีคำชี้แจงดังนี้

⭐️1. ให้สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาดำเนินการประชาสัมพันธ์นักเรียนระดับมัธยมศึกษาที่สนใจเข้าร่วมโครงการ จัดประกวดแข่งขันโครงงานคุณธรรมเฉลิมพระเกียรติ “เยาวชนไทย ทำดี ถวายในหลวง” ปีที่ 16 ปีการศึกษา 2564 (ระดับประเทศ)

⭐️ 2. กลุ่มนักเรียนกรอกใบสมัครและแบบฟอร์มการดำเนินโครงงานคุณธรรม ส่งมายังสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา ภายในวันที่…(ให้ทางสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษากำหนดวันส่งเอง)

⭐️ 3. สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาคัดเลือกโครงงานคุณธรรมเพื่อเป็นตัวแทนเขต จำนวนโครงงาน โดยสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาคัดเลือกจากเกณฑ์เบื้องต้น ดังนี้ 3.1 โครงงานคุณธรรมของนักเรียนในระดับชั้นมัธยมศึกษา 3.2 โครงงานคุณธรรมที่ดำเนินการในปีการศึกษา 2564 และดำเนินการมาแล้วไม่น้อยกว่า 2 เดือน 3.3. โครงงานคุณธรรมที่โดดเด่นและสมควรได้รับการพัฒนา 3.4 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาสามารถกำหนดเกณฑ์เพิ่มเติมตามความเหมาะสม (ศึกษาเพิ่มเติมได้จากคู่มือโครงงานคุณธรรมทาง www.vitheebhuddhha.com หัวข้อข่าวสาร สนก ข้อที่ 234) 📍 ทั้งนี้ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาอาจลงพื้นที่นิเทศติดตามการดำเนินโครงงานคุณธรรมหรือใช้วิธีออนไลน์ในการสอบถามนักเรียนเพิ่มเติมเพื่อนำมาประกอบการพิจารณาคัดเลือก

⭐️ 4. สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาแจ้งผลการคัดเลือกโครงงานคุณธรรมให้ผู้ที่เกี่ยวข้องทราบ

⭐️ 5. สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษากรอกข้อมูลแนะแนบไฟล์ใบสมัครและการดำเนินโครงงานคุณธรรมที่ได้รับคัดเลือกในข้อ 3. (ตัวแทนละ 1 โครงงานเท่านั้น) ลงใน Google Form (QR CODE ดังแนบ) ภายในวันที่ 25 กุมภาพันธ์ 2565 (สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษากรอกข้อมูลเอง) หรือให้ผู้รับผิดชอบโครงงานคุณธรรมที่ได้รับคัดเลือกกรอกข้อมูลเองได้) (เนื่องจากต้องแนบไฟล์ ผู้กรอกข้อมูลจำเป็นต้องมีบัญชี Gmail จึงจะสามารถกรอกข้อมูลได้)

⭐️6. ติดต่อสอบถามเพิ่มเติมได้ที่นางสาวจารุวรรณ กาบซ้อน โทร. 06 4551 1222.

📣 ที่มา : Vitheebhuddhha .

#สพฐ#สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน#สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา#โครงการจัดประกวดแข่งขันโครงงานคุณธรรมเฉลิมพระเกียรติ#เยาวชนไทยทำดีถวายในหลวงปีที่๑๖ปีการศึกษา๒๕๖๔#ประกวดโครงงาน#นักเรียน#เยาวชน#มัธยมศึกษา#โรงเรียน#การศึกษา#Education#KatanyuUpdate#ข่าวสาร#ข่าวสารการศึกษา#เตรียมสอบเข้ามหาวิทยาลัย#Katanyudemy#กตัญญูเดมี่#กตัญญู#พัฒนาการศึกษาไทย .

👇
👇
👇

📣 ไม่อยากพลาดข่าวสารด้านการศึกษาดี ๆ จากทุกมุมโลก อย่าลืมติดตาม Katanyudemy กันนะคะ 🧐.

☎️ ติดต่อลงข่าวและประชาสัมพันธ์เรื่องราวและข่าวสารด้านการศึกษากับ Katanyudemy สามารถ inbox เข้ามาที่เพจได้เลยค่ะ 📙

อ่านบทความอื่นๆเพิ่มเติมคลิก