Katanyudemy

katanyudemy

วันสำคัญ

วันที่มีความสำคัญหรือมีความพิเศษในด้านใดด้านหนึ่ง โดยมีประเพณีหรืองานฉลองในวันสำคัญแต่ละวันแตกต่างกันไป

วันศิลปะโลก

15 เมษายน สงกรานต์ “วันศิลปะโลก”

#KTDToday วันสงกรานต์ “วันศิลปะโลก” 15 เมษายน วันศิลปะโลก รู้หรือไม่ ทุกวันที่ 15 เมษายนเป็น “วันศิลปะโลก” ซึ่งริเริ่มโดยสมาคมศิลปะนานาชาติ (International Association of Art) หรือ IAA โดยก่อตั้งขึ้นเพื่อเฉลิมฉลองให้กับงานศิลปะและกิจกรรมที่ว่าด้วยความคิดสร้างสรรค์ทั่วโลก ศิลปะ คืออะไร ศิลปะ คือ ผลแห่งความคิดสร้างสรรค์ของมนุษย์ที่แสดงออกมาในรูปลักษณะต่าง ๆ ให้ปรากฏซึ่งสุนทรียภาพ ความประทับใจ หรือความสะเทือนอารมณ์ตามประสบการณ์ รสนิยม และทักษะของบุคคลแต่ละคน …

15 เมษายน สงกรานต์ “วันศิลปะโลก” Read More »

วันครอบครัวไทย

14 เมษายน วันครอบครัวไทย

#KTDToday วันสงกรานต์ “วันครอบครัวไทย” 14 เมษายน วันครอบครัวไทย ความสำคัญของวันครอบครัว ครอบครัว คือ สถาบันมูลฐานของมนุษย์ชาติ เป็นหน่วยขนาดเล็กที่สุดของสังคม เป็นผู้สร้างและกำหนดสถานภาพ สิทธิ หน้าที่ของบุคคลอันพึงปฏิบัติต่อกันในสังคม เป็น สถาบันแห่งแรกในการถ่ายทอดวัฒนธรรมและพัฒนา ผู้ร่วมครัวเรือน คือ สามี ภรรยา และบุตร การที่ทางราชการกำหนดวันครอบครัวขึ้นมานั้น เนื่องจากต้องการให้ประชาชนได้ตระหนักถึงความสำคัญของครอบครัวให้มากขึ้น เพราะการที่วิถีชีวิตของคนในสังคมไทยเปลี่ยนแปลงไป ย่อมทำให้ครอบครัวมีความขัดแย้ง และห่างเหินกันมากขึ้น ซึ่งอาจก่อให้เกิดปัญหาสังคมตามมาทีหลังได้ ประวัติวันครอบครัว เมื่อ วันที่ …

14 เมษายน วันครอบครัวไทย Read More »

วันผู้สูงอายุแห่งชาติ

13 เมษายน วันสงกรานต์ “วันผู้สูงอายุแห่งชาติ”

13 เมษายน วันผู้สูงอายุแห่งชาติ วันผู้สูงอายุแห่งชาติ ตรงกับวันที่ 13 เมษายน ของทุกปี เพื่อเป็นเครื่องเตือนใจให้บรรดาลูกหลานทั้งหลายหันมอง และเอาใจใส่บุคคลสำคัญเหล่านี้ที่เป็นคนใกล้ตัว สำหรับประวัติ ความเป็นมา และดอกไม้สัญลักษณ์ผู้สูงอายุคือดอกอะไร เรามีข้อมูลมาฝาก แม้จะเป็นวัยที่หลายคนนิยามว่าเป็น “ไม้ใกล้ฝั่ง” แต่ “ผู้สูงอายุ” ทั้งหลายคือผู้สร้างประโยชน์ให้แก่ชาติบ้านเมืองมาแล้วนับไม่ถ้วน หรืออย่างน้อย ๆ ก็เป็นหนึ่งในผู้มีพระคุณของครอบครัวที่เราจะละเลยเสียไม่ได้ อีกทั้งผู้สูงอายุ ยังนับเป็นประชากรที่มีสัดส่วนมากถึง 3 ใน 5 ของประชากรโลก ด้วยเหตุนี้ ทั่วโลกจึงพากันรณรงค์ให้เห็นความสำคัญของผู้สูงอายุ …

13 เมษายน วันสงกรานต์ “วันผู้สูงอายุแห่งชาติ” Read More »

วันจักรี

วันจักรี เป็นวันที่ระลึกถึงพระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลก มหาราช และมหาจักรีบรมราชวงศ์ ตรงกับวันที่ 6 เมษายนของทุกปี

 KTDToday วันจักรี เป็นวันที่ระลึกถึงพระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราช และมหาจักรีบรมราชวงศ์ ตรงกับวันที่ 6 เมษายนของทุกปี ประวัติวันจักรี วันที่ 6 เมษายน พ.ศ. 2325 เป็นวันที่ พระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราช เสด็จปราบดาภิเษกขึ้นครองราชย์เป็นกษัตริย์แห่งราชวงศ์จักรีสืบทอดต่อจาก สมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราช และทรงสร้างกรุงเทพฯ เป็นเมืองหลวงของไทย  ด้วยพระมหากรุณาธิคุณดังกล่าว ในปี พ.ศ. 2416 พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว จึงโปรดเกล้าฯ ให้หล่อพระบรมรูปพระเจ้าอยู่หัวทั้ง 4 พระองค์ (ร.1-4) เพื่อประดิษฐานไว้ให้พระมหากษัตริย์องค์ต่อมา พระบรมวงศานุวงศ์ …

วันจักรี เป็นวันที่ระลึกถึงพระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลก มหาราช และมหาจักรีบรมราชวงศ์ ตรงกับวันที่ 6 เมษายนของทุกปี Read More »

สมเดจพระเทพรตนราชสดาฯ

2 เมษายน วันคล้ายวันพระราช สมภพ สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี

#KTDToday 2 เมษายน วันคล้ายวันพระราชสมภพ สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี  สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จพระราชสมภพ เมื่อวันเสาร์ที่ 2 เมษายน พ.ศ. 2498 ณ พระที่นั่งอัมพรสถาน พระราชวังดุสิต เป็นสมเด็จพระเจ้าลูกเธอพระองค์ที่ 3 ในพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร และสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ในรัชกาลที่ 9 และได้รับการถวายพระนามจากสมเด็จพระสังฆราชเจ้า กรมหลวงวชิรญาณวงศ์ ว่า …

2 เมษายน วันคล้ายวันพระราช สมภพ สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี Read More »

วันออมสินของไทย

1 เมษายน วันออมสินของไทย

#KTDToday 1 เมษายน วันออมสินของไทย  การออมเป็นรากฐานที่สำคัญต่อชีวิต เชื่อว่าในวัยเด็กของใครหลายๆคนถูกสอนให้ออมเพื่อจะได้มีเงินเก็บเมื่อโตขึ้นมา ด้วยความสำคัญของการออมนี้เองทำให้ วันที่ 1 เมษายน ของทุกปึ ถือว่าเป็น วันออมสินของไทย ที่มาของวันออมสิน สมเด็จพระมงกุฏเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 6 พระองค์ทรงเห็นประโยชน์ของการออม และต้องการให้ประชาชนได้รู้จักการประหยัด จึงทรงริเริ่มจัดตั้งคลังออมสินเพื่อทดลองขึ้นมา ตอนนั้นใช้ชื่อว่า ลีฟอเทีย หลังจากศึกษามาสักระยะ ต่อมาใน พ.ศ. 2456 ทรงจัดตั้ง คลังออมสิน ขึ้นในสังกัดกรมพระคลังมหาสมบัติ กระทรวงพระคลังมหาสมบัติ และพระราชทานพระบรมราชานุญาตประกาศใช้ “พระราชบัญญัติคลังออมสิน …

1 เมษายน วันออมสินของไทย Read More »

วันคล้ายวันพระราชสมภพของพระบาทสมเด็จพระนั่งเกล้าเจ้าอยู่หัว

31 มีนาคม วันพระบาทสมเด็จพระนั่งเกล้าเจ้าอยู่หัว เพื่อรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณของพระบาทสมเด็จพระนั่งเกล้าเจ้าอยู่หัวที่ทรงมีต่อราษฎรและแผ่นดินไทย ซึ่งเป็นวันคล้ายวันพระราชสมภพของรัชกาลที่ 3

#KTDToday 31 มีนาคม 2330 เป็นวันคล้ายวันพระราชสมภพของพระบาทสมเด็จพระนั่งเกล้าเจ้าอยู่หัว และด้วยความสำนึกในพระเมตตาธิคุณและพระมหากรุณาธิคุณอันมีเป็นอเนกประการ คณะรัฐมนตรีมีมติเมื่อวันที่ 1 กันยายน 2535 กำหนดให้วันที่ 31 มีนาคมของทุกปีเป็น “วันระลึกพระบาทสมเด็จพระนั่งเกล้าเจ้าอยู่หัว พระมหาเจษฎาราชเจ้า” หรือ “วันเจษฎา” เพื่อน้อมรำลึกถึงพระองค์ท่าน.พระราชประวัติพระบาทสมเด็จพระนั่งเกล้าเจ้าอยู่หัวพระบาทสมเด็จพระนั่งเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 3 พระนามเดิมว่า “หม่อมเจ้าชายทับ” เป็นพระราชโอรสพระองค์ใหญ่ในพระบาทสมเด็จพระพุทธเลิศหล้านภาลัย รัชกาลที่ 2 และเจ้าจอมมารดาเรียม พระราชสมภพเมื่อวันที่ 31 มีนาคม 2330 ณ …

31 มีนาคม วันพระบาทสมเด็จพระนั่งเกล้าเจ้าอยู่หัว เพื่อรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณของพระบาทสมเด็จพระนั่งเกล้าเจ้าอยู่หัวที่ทรงมีต่อราษฎรและแผ่นดินไทย ซึ่งเป็นวันคล้ายวันพระราชสมภพของรัชกาลที่ 3 Read More »

อนุรักษ์น้ำโลก

22 มีนาคม ของทุกปีเป็น “วัน อนุรักษ์น้ำโลก”

#KTDToday เพราะน้ำมีความจำเป็นต่อร่างกายมนุษย์ น้ำมีความสำคัญเป็นอย่างมากไม่ว่าจะใช้ในเรื่องการอุปโภคและบริโภค เพียงแค่เราขาดน้ำไปหนึ่งวัน ความกระหายและความทรมานก็บังเกิดขึ้น และทำให้นึกถึงประเทศที่แห้งแล้ง ทำให้ยิ่งคิดว่าหากไม่มีน้ำเพียงวันเดียว เราจะอยู่ได้หรือไม่  เพียงแค่นี้ก็ยิ่งเห็นความสำคัญของน้ำเข้าไปใหญ่ แต่ยังมีผู้คนมากมายที่ยังคงใช้น้ำแบบไม่กลัวจะหมดไปจากโลกกันเลยทีเดียว.ที่มาของวันอนุรักษ์น้ำโลก เนื่องในวันอนุรักษ์น้ำโลก ประชาชนคนไทยก็หวังที่จะได้เห็นแหล่งน้ำต่าง ๆ ได้รับการปกป้อง ได้เห็นแหล่งน้ำสะอาดอยู่ในทุก ๆ ที่ และได้เห็นความอุดมสมบูรณ์ของแหล่งน้ำที่เต็มไปด้วยอาหาร และสามารถใช้ประโยชน์จากแหล่งน้ำอย่างเต็มที่ แม้ความหวังเหล่านี้จะดูเป็นไปไม่ได้ที่จะสามารถเป็นจริง แต่ถ้าทุกคนมีความหวังและช่วยกันแก้ไขปรับปรุง สิ่งดังกล่าวก็สามารถจะบรรลุผลเกิดขึ้นได้ไม่ยาก.ความมั่นคงทางอาหารยังไม่ได้จำกัดแค่ภาคการผลิตจากการเกษตรแต่ยังรวมถึงและยังเป็นสิ่งสำคัญที่สุดคือ อาหารที่มีอยู่ตามธรรมชาติหรือความอุดมสมบูรณ์ทางธรรมชาติ ซึ่งคือความมั่นคงและมั่งคั่งที่แท้จริงสำหรับประเทศไทย อาหารตามธรรมชาติเหลืออยู่น้อยลงทุกที ทั้งด้วยการเปลี่ยนแปลงการใช้พื้นที่จากแหล่งอาหารหรือพื้นที่เพาะปลูกและป่าไม้กลายเป็นที่ปลูกสร้างหรือพื้นที่เมือง ปัญหาป่าต้นน้ำถูกทำลายและพื้นที่ป่าลดลงก็กำลังเป็นปัญหาที่ทวีความรุนแรงขึ้นอย่างต่อเนื่องแม้จะเป็นสิ่งผิดกฎหมายก็ตาม ปัจจัยเหล่านี้ล้วนส่งผลต่อทั้งแหล่งอาหารและแหล่งน้ำ ซึ่งแหล่งน้ำที่สำคัญ เช่น แม่น้ำ ลำคลอง.เพื่อระลึกถึงความสำคัญของน้ำ ซึ่งเป็นความต้องการขั้นพื้นฐานของสิ่งมีชีวิตทุกชนิดในโลก …

22 มีนาคม ของทุกปีเป็น “วัน อนุรักษ์น้ำโลก” Read More »

วันช้างไทย

13 มีนาคมของทุกปี เป็นวันช้างไทย

#KTDToday “ช้าง” เป็นสัตว์ที่มีความสัมพันธ์และผูกพันกับวิถีชีวิตของคนไทยมาเป็นเวลานานแล้ว โดยเฉพาะอย่างยิ่งในสมัยโบราณ ช้างเป็นพระราชพาหนะเคียงคู่พระบารมีพระมหากษัตริย์ไทยทุกยุคทุกสมัยเลยทีเดียว แต่สมัยปัจจุบัน คนไทยกลับเห็นคุณค่าและความสำคัญของช้างไทยลดลงไปทุกขณะ จนช้างถูกนำไปเร่ร่อนหาผลประโยชน์โดยควาญช้างและล้มตายเป็นจำนวนมากขึ้นทุกที  ดังนั้นเพื่อให้คนไทยได้ตระหนักถึงความสำคัญ และการดำรงอยู่ของช้างไทย รวมทั้งเป็นการประชาสัมพันธ์เพื่อให้ประชาชนทุกคนหันมาช่วยกันอนุรักษ์ช้าง ทางคณะรัฐมนตรีจึงมีมติเห็นชอบกำหนดให้ทุก ๆ วันที่ 13 มีนาคมของทุกปีเป็นวันช้างไทย  ทั้งนี้ วันช้างไทยริเริ่มขึ้นจากคณะอนุกรรมการประสานงานการอนุรักษ์ช้างไทย ซึ่งเป็นหน่วยงานประสานงาน องค์การภาครัฐและเอกชนที่ทำงานเกี่ยวกับการอนุรักษ์ช้างไทยคณะกรรมการ เอกลักษณ์ของชาติ สำนักเลขาธิการนายกรัฐมนตรีเนื่องจากเล็งเห็นว่าหากมีการสถาปนาวันช้างไทยขึ้น จะช่วยให้ประชาชนคนไทยหันมาสนใจช้าง รักช้าง และหวงแหนช้าง ตลอดจนให้ความสำคัญต่อการให้ความช่วยเหลืออนุรักษ์ช้างมากขึ้น  คณะอนุกรรมการฯ จึงได้พิจารณาหาวันที่เหมาะสม ซึ่งครั้งแรกได้พิจารณาเอาวันที่สมเด็จพระนเรศวรมหาราช ทำยุทธหัตถีมีชัยชนะเหนือพระมหาอุปราชา แต่วันดังกล่าวถูกใช้เป็นวันกองทัพไทยไปแล้ว …

13 มีนาคมของทุกปี เป็นวันช้างไทย Read More »

วันสตรีสากล

8 มีนาคม “วันสตรีสากล” (International Women’s Day)

#KTDToday วันที่ 8 มีนาคมของทุกปี ถือเป็น “วันสตรีสากล” (International Women’s Day) ซึ่งเดิมเรียกว่า วันสตรีแรงงานสากล (International Working Women’s Day) ซึ่งเป็นวันที่ทั่วโลกเฉลิมฉลอง และแสดงความนับถือต่อผู้หญิง ที่ขับเคลื่อนทางเศรษฐกิจ การเมือง และสังคม ซึ่งในหลายประเทศให้วันนี้ผู้หญิงหยุดงานได้ เหตุที่เป็นวันที่ 8 มีนาคม เพราะเมื่อวันที่ 8 มีนาคม 1857 บรรดาแรงงานหญิงราว 15,000 …

8 มีนาคม “วันสตรีสากล” (International Women’s Day) Read More »