Katanyudemy

katanyudemy
ที่ปรึกษาทางวิชาการ

โรงเรียนสาธิตจุฬาฯ ฝ่ายประถม คณะครุศาสตร์ จุฬาฯ ร่วมกับมูลนิธิศักดิ์พรทรัพย์ จัดโครงการ “ที่ปรึกษาทางวิชาการ รุ่นที่ 4 โรงเรียนเทศบาลบ้านบางเหนียว จังหวัดภูเก็ต”

#KatanyuUpdate โรงเรียนสาธิตจุฬาฯ ฝ่ายประถม คณะครุศาสตร์ จุฬาฯ ร่วมกับมูลนิธิศักดิ์พรทรัพย์ จัดโครงการ “ที่ปรึกษาทางวิชาการ รุ่นที่ 4 ของโรงเรียนเทศบาลบ้านบางเหนียว จังหวัดภูเก็ต”

✏️ วัตถุประสงค์เพื่อพัฒนากระบวนการการจัดการเรียนการสอนของโรงเรียนเทศบาลบางเหนียว จังหวัดภูเก็ตให้เป็นไปตามแนวทางของโรงเรียนสาธิตจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ฝ่ายประถม คือ เน้นจัดการเรียนการสอนแบบผู้เรียนเป็นสำคัญ กล้าคิด แก้ปัญหาเป็น นักเรียนเกิดการเรียนรู้ผ่านกิจกรรม และส่งเสริมให้นักเรียนได้พัฒนาความสามารถตามธรรมชาติและเต็มตามศักยภาพแต่ยังคงมีความสอดคล้องกับมาตรฐานการศึกษาตามพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติด้วย รวมทั้งเป็นโครงการที่จะช่วยยกระดับการศึกษาของเด็กและเยาวชนในพื้นที่ให้มีคุณภาพที่ดีอย่างต่อเนื่องและยั่งยืน.

✏️ เพื่อให้คำปรึกษาและให้ความช่วยเหลือทางวิชาการแก่โรงเรียนเทศบาลบางเหนียว จังหวัดภูเก็ตให้เป็นโรงเรียนที่มีคุณภาพ และมีรูปแบบการจัดการเรียนการสอนตามแนวทางของโรงเรียนสาธิตจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ฝ่ายประถม โดยเน้นการช่วยเหลือทางวิชาการในระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 ในวิชาวิทยาศาสตร์และภาษาอังกฤษ เช่น การวางแผนการจัดการเรียนการสอน, การพัฒนาครูด้านวิชาการและเทคนิคการสอน, การอบรมเชิงปฏิบัติการ, การเลือกใช้หนังสือเรียน, การใช้สื่อการจัดการเรียนรู้ และการดูแลนักเรียน (การเสริมแรง การใช้คำพูด การปรับพฤติกรรมนักเรียน).

✏️ โครงการดังกล่าวยังสามารถส่งผลให้โรงเรียนเทศบาลบ้านบ้างเหนียว จังหวัดภูเก็ต ให้ได้รับการพัฒนาเป็นชุมชนแห่งการเรียนรู้มากยิ่งขึ้น.

✏️ ที่มา : มูลนิธิศักดิ์พรทรัพย์.

#โรงเรียนสาธิตจุฬาฯฝ่ายประถม#คณะครุศาสตร์จุฬาฯ#มูลนิธิศักดิ์พรทรัพย์#โครงการที่ปรึกษาทางวิชาการรุ่นที่4#โรงเรียนเทศบาลบ้านบางเหนียว#จังหวัดภูเก็ต#ภูเก็ต#วิชาวิทยาศาสตร์#วิชาภาษาอังกฤษ#การวางแผนการจัดการเรียนการสอน#การพัฒนาครูด้านวิชาการและเทคนิคการสอน#การอบรมเชิงปฏิบัติการ#การเลือกใช้หนังสือเรียน#การใช้สื่อการจัดการเรียนรู้#การดูแลนักเรียน#ชุมชนแห่งการเรียนรู้#ครู#นักเรียน#การศึกษา#Education#KatanyuUpdate#ข่าวสาร#ข่าวสารการศึกษา#ประวัติศาสตร์ไทย#เตรียมสอบเข้ามหาวิทยาลัย#Katanyudemy#กตัญญูเดมี่#กตัญญู#พัฒนาการศึกษาไทย .

ไม่อยากพลาดข่าวสารด้านการศึกษาดี ๆ จากทุกมุมโลก อย่าลืมติดตาม Katanyudemy กันนะคะ. ติดต่อลงข่าวและประชาสัมพันธ์เรื่องราวและข่าวสารด้านการศึกษากับ Katanyudemy สามารถ inbox เข้ามาที่เพจได้เลยค่ะ

อ่านบทความอื่นๆเพิ่มเติมคลิก