Katanyudemy

katanyudemy
katanyudemy

โครงการกตัญญูมุ่งสร้างความเสมอภาคทางการศึกษาไทย

เพื่อบรรลุเป้าหมายการพัฒนาการศึกษาอย่างยั่งยืน ลดความเหลื่อมล้ำ
และให้โอกาสทุกคนได้รับการศึกษาที่เท่าเทียมกัน

kid student katanyudemy
kid student katanyudemy

รายวิชาที่เปิดสอน

อยู่ที่ไหนก็เรียนได้ หลากหลายรายวิชาให้เลือกเรียนตามความสนใจ

อาทิ โครงการติวสอบเข้ามหาวิทยาลัย

สถาบันภาษา จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยร่วมกับมูลนิธิศักดิ์พรทรัพย์ ขอเป็นส่วนหนึ่งในการช่วยเสริมสร้างศักยภาพด้านการสอนภาษาอังกฤษสำหรับครูประถมศึกษา

ประชาสัมพันธ์โครงการ katanyudemy

โครงการอบรมครูคณิตศาสตร์ผู้สามารถจัดการเรียนรู้มุ่งสู่คณิตศาสตร์โอลิมปิก

โครงการอบรมครูคณิตศาสตร์ผู้สามารถจัดการเรียนรู้มุ่งสู่คณิตศาสตร์โอลิมปิก katanyudemy

รายวิชา

นานาสาระ

เปิดตัว Katanyudemy รุ่นที่ 2

ผู้จัดการโครงการ Katanyudemy

ความรู้สึกที่มีต่อ Katanyudemy ของน้องณัฐ
เด็กชายสิรวิชญ์ ทิพย์สุขุม จากโรงเรียนเทศบาลวัดชัยชุมพล จ.นครศรีธรรมราช

มูลนิธิศักดิ์พรทรัพย์ พัฒนาการศึกษาไทย เพื่อตอบแทนคุณแผ่นดินเกิดและผู้มีพระคุณ

วิชาคณิตศาสตร์

อ.ปิยะพงษ์ รัชทรัพย์เมธาดล
วศ.บ. วิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์ สจล. บธ.ม. บริหารธุรกิจอุตสาหกรรม มจพ

วิชาGAT เชื่อมโยง

อ.รุ่งโรจน์ อังวิทยาธร สถ.บ. สถาปัตยกรรม จุฬาฯ

วิชาเคมี

อ.มงคล ธีรธา​ดา​พงศ์
วท. บ. เคมีวิศวกรรม จุฬา​ฯ

ทีมงานที่มีประสบการณ์

วิทยากรของเรา

katanyudemy

เข้าร่วมโครงการ
เพื่อการศึกษากับเรา

kid student katanyudemy